280/2021 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/2018 στον ΚΑΕ 02.30.6265 με τίτλο “Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού“ από Ίδια Έσοδα προϋπολογισμού οικ. έτους 2021, για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Συντήρηση σηματοδοτών κόμβου Λ. Ειρήνης και Μερκούρη, Δήμου Πρέβεζας».

280/2021 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/2018 στον ΚΑΕ 02.30.6265 με τίτλο “Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού“ από Ίδια Έσοδα προϋπολογισμού οικ. έτους 2021, για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Συντήρηση σηματοδοτών κόμβου Λ. Ειρήνης και Μερκούρη, Δήμου Πρέβεζας».

280