281/2019 – Τροποποίηση της αρ.107/2019 ΑΟΕ ως προς τη μελέτη, τα τεύχη δημοπράτησης και τους όρους διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση αγροτικού δρόμου ΤΚ Σινώπης»

281/2019 – Τροποποίηση της αρ.107/2019 ΑΟΕ ως προς τη μελέτη, τα τεύχη δημοπράτησης και τους όρους διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση αγροτικού δρόμου ΤΚ Σινώπης»

281