282/2019 – Τροποποίηση της αρ 96/2019 ΑΟΕ, ως προς τη μελέτη, τα τεύχη δημοπράτησης, τους όρους της διακήρυξης και του έντυπου ΤΕΥΔ για το έργο με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΚ ΩΡΩΠΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 127.016,13 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α) με CPV 45233120-6

282/2019 – Τροποποίηση της αρ 96/2019 ΑΟΕ, ως προς τη μελέτη, τα τεύχη δημοπράτησης, τους όρους της διακήρυξης και του έντυπου ΤΕΥΔ για το έργο με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΚ ΩΡΩΠΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 127.016,13 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α) με CPV 45233120-6

282