288/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (για μετακίνηση υπαλλήλων)

288/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (για μετακίνηση υπαλλήλων)

288