290/2021 Καθορισμός των όρων της διακήρυξης του Συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας “Εργασίες Πυροπροστασίας – Αυτε-πάγγελτου Καθαρισμού Ιδιωτικών Οικοπέδων, Ακάλυπτων Χώρων και Κλάδεμα Επι-κίνδυνων Δέντρων Δ.Ε. Πρέβεζας (Πολ. Προστασία 2021)”

290/2021 Καθορισμός των όρων της διακήρυξης του Συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας “Εργασίες Πυροπροστασίας – Αυτε-πάγγελτου Καθαρισμού Ιδιωτικών Οικοπέδων, Ακάλυπτων Χώρων και Κλάδεμα Επι-κίνδυνων Δέντρων Δ.Ε. Πρέβεζας (Πολ. Προστασία 2021)”

290