292/2018 – Έγκριση πρακτικού Νο 1 Αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμού που αφορά στην «Προμήθεια ελαιολιπαντικών για μεταφορικά μέσα & μηχανήματα έργων»

292/2018 – Έγκριση πρακτικού Νο 1 Αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμού που αφορά στην «Προμήθεια ελαιολιπαντικών για μεταφορικά μέσα & μηχανήματα έργων»

292