300/2021 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/2018 στον Κ.Α.Ε. 02.006495.000 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως» προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021, για την κάλυψη εξόδων κηδείας αλλοδαπού.

300/2021 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/2018 στον Κ.Α.Ε. 02.006495.000 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως» προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021, για την κάλυψη εξόδων κηδείας αλλοδαπού.

300