307/2020 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 για την πραγματοποίηση δαπανών για την εκτέλεση της υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2020».

307/2020 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 για την πραγματοποίηση δαπανών για την εκτέλεση της υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2020».

307_2020