319/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (οδοιπορικά έξοδα υπαλλήλων)

319/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (οδοιπορικά έξοδα υπαλλήλων)

319