322/2018 – Έγκριση πρακτικού Νο 2 Αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών διαγωνισμού που αφορά στην « Προμήθεια ελαιολιπαντικών για μεταφορικά μέσα & μηχανήματα έργων»

322/2018 – Έγκριση πρακτικού Νο 2 Αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών διαγωνισμού που αφορά στην « Προμήθεια ελαιολιπαντικών για μεταφορικά μέσα & μηχανήματα έργων»

322