326/2020 Ανάκληση της αριθ.208/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας σύμφωνα με την αριθμ.718/2020 Απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)

326/2020 Ανάκληση της αριθ.208/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας σύμφωνα με την αριθμ.718/2020 Απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)

236_2020