33/2019 – Έγκριση πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού έργου με τίτλο «Σ018 Βελτίωση αθλητικών χώρων Δήμου Πρέβεζας»

33/2019 – Έγκριση πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού έργου με τίτλο «Σ018 Βελτίωση αθλητικών χώρων Δήμου Πρέβεζας»

33