332/2022 Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου για υπηρεσία εκτός έδρας

332/2022 Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου για υπηρεσία εκτός έδρας

332