333/2019 – Έγκριση πρακτικού Νο3 Αποσφράγισης και αξιολόγησης φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης για την υπηρεσία «Μεταφόρτωση και μεταφορά απορριμμάτων του Δήμου Πρέβεζας στην εγκατάσταση επεξεργασίας ΑΣΑ»

333/2019 – Έγκριση πρακτικού Νο3 Αποσφράγισης και αξιολόγησης φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης για την υπηρεσία «Μεταφόρτωση και μεταφορά απορριμμάτων του Δήμου Πρέβεζας στην εγκατάσταση επεξεργασίας ΑΣΑ»

333