334/2019 – Έγκριση Πρακτικού Νο 3 Αποσφράγισης και αξιολόγησης φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης του Ηλεκτρονικού Ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2019-2020 και του ΚΗΦΗ Πρέβεζας»

334/2019 – Έγκριση Πρακτικού Νο 3 Αποσφράγισης και αξιολόγησης φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης του Ηλεκτρονικού Ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2019-2020 και του ΚΗΦΗ Πρέβεζας»

334