338/2021 «Έγκριση πρακτικού-1 της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΥΔΡΕΥΣΗ ΛΟΥΡΟΥΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΣΚΑΛΑΣ»».

338/2021 «Έγκριση πρακτικού-1 της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΥΔΡΕΥΣΗ ΛΟΥΡΟΥΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΣΚΑΛΑΣ»».

338