341/2021« Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν. 4625/2019 του ΚΑΕ 02.15.7135.000 με τίτλο “Προμήθεια Λοιπού Εξοπλισμού από ΙΔΙΑ Έσοδα” για τη διενέργεια δαπανών για την προμήθεια φυσητήρων φύλλων για την καθαριότητα των αθλητικών και πολιτιστικών χώρων σύμφωνα με τα Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περ ιεχομένου για την Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID 19 .

341/2021« Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν. 4625/2019 του ΚΑΕ 02.15.7135.000 με τίτλο “Προμήθεια Λοιπού Εξοπλισμού από ΙΔΙΑ Έσοδα” για τη διενέργεια δαπανών για την προμήθεια φυσητήρων φύλλων για την καθαριότητα των αθλητικών και πολιτιστικών χώρων σύμφωνα με τα Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περ ιεχομένου για την Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID 19 .

341