342/2019 – Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του Έργου : «Κατασκευή συνδέσεων με το δίκτυο ακαθάρτων ΔΕ Λούρου Γ’ φάση»

342/2019 – Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του Έργου : «Κατασκευή συνδέσεων με το δίκτυο ακαθάρτων ΔΕ Λούρου Γ’ φάση»

342