348/2019 – Έγκριση μετακίνησης δημάρχου και αιρετών για υπηρεσία εκτός έδρας

348/2019 – Έγκριση μετακίνησης δημάρχου και αιρετών για υπηρεσία εκτός έδρας

348