349/2020 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, λόγω παραίτησης υποψηφίου, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων, απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών που προέκυψαν από την εμφάνιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

349/2020 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, λόγω παραίτησης υποψηφίου, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων, απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών που προέκυψαν από την εμφάνιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

349_2020