353/2019 – Έγκριση απευθείας μίσθωσης α΄ορόφου κτιρίου, ιδιοκτησίας κληροδοτήματος “Γεωργίου Γκανία” επί της οδού Εθν.Αντίστασης 11 στην Πρέβεζα”

353/2019 – Έγκριση απευθείας μίσθωσης α΄ορόφου κτιρίου, ιδιοκτησίας κληροδοτήματος “Γεωργίου Γκανία” επί της οδού Εθν.Αντίστασης 11 στην Πρέβεζα”

353