353/2021 «Καθορισμός των όρων διενέργειας του Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων».

353/2021 «Καθορισμός των όρων διενέργειας του Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων».

353