354/2019 – Έγκριση παράτασης σύμβασης κατασκευής του έργου «Σ018 Βελτίωση αθλητικών χώρων Δήμου Πρέβεζας»

354/2019 – Έγκριση παράτασης σύμβασης κατασκευής του έργου «Σ018 Βελτίωση αθλητικών χώρων Δήμου Πρέβεζας»

354