354/2021 «Έγκριση εκτέλεσης των υπηρεσιών με τίτλο: «Σ021 Εργασίες χαλικοστρώσεων και διαμορφώσεων αγροτικού δικτύου ΔΕ Ζαλόγγου » προϋπολογισμού 35.000,00 € (με ΦΠΑ), «Σ021 Εργασίες χαλικοστρώσεων και διαμορφώσεων αγροτικού δικτύου ΔΕ Πρέβεζας» προϋπολογισμού 24.500,00 € (με ΦΠΑ)»

354/2021 «Έγκριση εκτέλεσης των υπηρεσιών με τίτλο: «Σ021 Εργασίες χαλικοστρώσεων και διαμορφώσεων αγροτικού δικτύου ΔΕ Ζαλόγγου » προϋπολογισμού 35.000,00 € (με ΦΠΑ), «Σ021 Εργασίες χαλικοστρώσεων και διαμορφώσεων αγροτικού δικτύου ΔΕ Πρέβεζας» προϋπολογισμού 24.500,00 € (με ΦΠΑ)»

354