355/2021 «Έγκριση Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης για την ανάθεση της προμήθειας, με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ Φ/ ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 250 kWp στο πλαίσιο του Παραδοτέου 4.1.1 του έργου SOLIS Cross border cooperation for energy efficiency using solar energy ≫≫/ Πρόγραμμα Interreg IPA ΙΙ CBC «Ελλάδα Αλβ ανία 2014 2020» προϋπολογισμού 483.609,00€ (με Φ.Π.Α.) ».

355/2021 «Έγκριση Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης για την ανάθεση της προμήθειας, με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ Φ/ ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 250 kWp στο πλαίσιο του Παραδοτέου 4.1.1 του έργου SOLIS Cross border cooperation for energy efficiency using solar energy ≫≫/ Πρόγραμμα Interreg IPA ΙΙ CBC «Ελλάδα Αλβ ανία 2014 2020» προϋπολογισμού 483.609,00€ (με Φ.Π.Α.) ».

355