359/2020 Εξειδίκευση πίστωσης του ΚΑΕ 02.15.6662 με τίτλο “Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων“ από Ίδια Έσοδα, για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια εξοπλισμού για την συντήρηση πολιτιστικών χώρων».

359/2020 Εξειδίκευση πίστωσης του ΚΑΕ 02.15.6662 με τίτλο “Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων“ από Ίδια Έσοδα, για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια εξοπλισμού για την συντήρηση πολιτιστικών χώρων».

359_2020