362/2020 Καθορισμός όρων δημοπράτησης : «Επισκευή συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων 2020-2021».

362/2020 Καθορισμός όρων δημοπράτησης : «Επισκευή συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων 2020-2021».

362_2020