36/2021 Έγκριση μετακίνησης δημάρχου για υπηρεσία εκτός έδρας

36/2021 Έγκριση μετακίνησης δημάρχου για υπηρεσία εκτός έδρας

36