367/2020 Εξειδίκευση πίστωσης του ΚΑΕ 02.10.7135.000 με τίτλο “Λοιπός εξοπλισμός “ από Ίδια Έσοδα, για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια συνεδριακών μικροφώνων αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου».

367/2020 Εξειδίκευση πίστωσης του ΚΑΕ 02.10.7135.000 με τίτλο “Λοιπός εξοπλισμός “ από Ίδια Έσοδα, για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια συνεδριακών μικροφώνων αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου».

367_2020