375/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (προμήθεια εξοπλισμού καθαριότητας-απορριμματοφόρο όχημα)

375/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (προμήθεια εξοπλισμού καθαριότητας-απορριμματοφόρο όχημα)

375