377/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (ΣΑΤΑ 2018 προμήθεια αδρανών υλικών Δ.Πρέβεζας)

377/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (ΣΑΤΑ 2018 προμήθεια αδρανών υλικών Δ.Πρέβεζας)

377