388/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον ΚΑΕ 02.15.62.65 με τίτλο «Συντήρηση & επισκευή επίπλων & λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού», προϋπολογισμού οικ. έτους 2022, για την διενέργεια δαπανών για την συντήρηση των πιάνων του Δημοτικού Ωδείου Πρέβεζας ‘ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ“

388/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον ΚΑΕ 02.15.62.65 με τίτλο «Συντήρηση & επισκευή επίπλων & λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού», προϋπολογισμού οικ. έτους 2022, για την διενέργεια δαπανών για την συντήρηση των πιάνων του Δημοτικού Ωδείου Πρέβεζας ‘ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ“

388