393/2018 – Έγκριση πρακτικού Νο 2 Αποσφράγισης υποφακέλων δικαιολογητικών κατακύρωσης για την «Προμήθεια ειδών διατροφής (είδη ιχθυοπωλείου και είδη αρτοποιείου) των Παιδικών Σταθμών & δομών ΝΕ.ΔΗ.ΚΕΠ του Δήμου για το έτος 2018-2019

393/2018 – Έγκριση πρακτικού Νο 2 Αποσφράγισης υποφακέλων δικαιολογητικών κατακύρωσης για την «Προμήθεια ειδών διατροφής (είδη ιχθυοπωλείου και είδη αρτοποιείου) των Παιδικών Σταθμών & δομών ΝΕ.ΔΗ.ΚΕΠ του Δήμου για το έτος 2018-2019

393