393/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον ΚΑΕ 02.00.6495.010 με τίτλο “Δαπάνες κτηματολογίου-Εκδοση πιστοποιντικών Καταχωρήσεις κλπ», του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, για την πραγματοποίηση δαπανών για την εκτύπωση των προσωρινών πινάκων ανάρτησης κτηματολογίου του Δήμου Πρέβεζα

393/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον ΚΑΕ 02.00.6495.010 με τίτλο “Δαπάνες κτηματολογίου-Εκδοση πιστοποιντικών Καταχωρήσεις κλπ», του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, για την πραγματοποίηση δαπανών για την εκτύπωση των προσωρινών πινάκων ανάρτησης κτηματολογίου του Δήμου Πρέβεζα

393