394/2018 – Έγκριση πρακτικού Αποσφράγισης φακέλων δικαιολογητικών και προσφοράς για την απευθείας ανάθεση «Προμήθεια ειδών αρτοποιείου και ζαχαροπλαστείου Δ.Ε Λούρου και ειδών ζαχαροπλαστείου Δ. Ε Πρέβεζας των Παιδικών Σταθμών του Δήμου για το έτος 2018-2019

394/2018 – Έγκριση πρακτικού Αποσφράγισης φακέλων δικαιολογητικών και προσφοράς για την απευθείας ανάθεση «Προμήθεια ειδών αρτοποιείου και ζαχαροπλαστείου Δ.Ε Λούρου και ειδών ζαχαροπλαστείου Δ. Ε Πρέβεζας των Παιδικών Σταθμών του Δήμου για το έτος 2018-2019

394