394/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στον ΚΑΕ 02.15.6471 με τίτλο “Έξοδα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων” του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, για την πραγματοποίηση δαπανών για την διοργάνωση εκδηλώσεων της Καλοκαιρινής Εκστρατείας Ανάγνωσης & Δημιουργικότητας 2022

394/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στον ΚΑΕ 02.15.6471 με τίτλο “Έξοδα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων” του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, για την πραγματοποίηση δαπανών για την διοργάνωση εκδηλώσεων της Καλοκαιρινής Εκστρατείας Ανάγνωσης & Δημιουργικότητας 2022

394