396/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (προμήθεια υλικών ύδρευσης-αποχέτευσης ΔΕ Λούρου)

396/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (προμήθεια υλικών ύδρευσης-αποχέτευσης ΔΕ Λούρου)

396