396/2022 Έγκριση Πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών για της ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Πολιτισμού

396/2022 Έγκριση Πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών για της ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Πολιτισμού

396