397/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (προμήθεια ρομποτικής σκούπας)

397/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (προμήθεια ρομποτικής σκούπας)

397