400/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (δαπάνη εφαρμογής σχεδίου πόλης)

400/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (δαπάνη εφαρμογής σχεδίου πόλης)

400