401/2018 – Απευθείας μίσθωση α΄ & β΄ ορόφου κτιρίου, ιδιοκτησίας κληροδοτήματος “Γεωργίου Γκανία” επί της οδού Εθν.Αντίστασης 11 στην Πρέβεζα

401/2018 – Απευθείας μίσθωση α΄ & β΄ ορόφου κτιρίου, ιδιοκτησίας κληροδοτήματος “Γεωργίου Γκανία” επί της οδού Εθν.Αντίστασης 11 στην Πρέβεζα

401