407/2019 – Καθορισμός τέλους καθαριότητας στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο για το έτος 2020, και εισήγηση στο Δ.Σ.

407/2019 – Καθορισμός τέλους καθαριότητας στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο για το έτος 2020, και εισήγηση στο Δ.Σ.

407