409/2018 – Έγκριση πρακτικού Νο 2 δικαιολογητικών κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην «Προμήθεια μεταλλικών κάδων απορριμμάτων»

409/2018 – Έγκριση πρακτικού Νο 2 δικαιολογητικών κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην «Προμήθεια μεταλλικών κάδων απορριμμάτων»

409