411/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (υπόλοιπο δικαστικής απόφασης Αρ.24/2016 Μονομελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας – εκτέλεση – για ΛΑΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ)

411/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (υπόλοιπο δικαστικής απόφασης Αρ.24/2016 Μονομελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας – εκτέλεση – για ΛΑΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ)

411