414/2018 – Έγκριση τευχών δημοπράτησης κ΄των όρων διαγωνισμού του έργου “Σ018 Επισκευή κ΄ συντήρηση σχολείων Δ.Πρέβεζας”

414/2018 – Έγκριση τευχών δημοπράτησης κ΄των όρων διαγωνισμού του έργου “Σ018 Επισκευή κ΄ συντήρηση σχολείων Δ.Πρέβεζας”

414