415/2018 – Έγκριση συνοπτικού διαγωνισμό της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια αδρανών υλικών Δ.Πρέβεζας»

415/2018 – Έγκριση συνοπτικού διαγωνισμό της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια αδρανών υλικών Δ.Πρέβεζας»

415