418/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (έξοδα κηδείας αποβιώσαντος υπαλλήλου)

418/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (έξοδα κηδείας αποβιώσαντος υπαλλήλου)

418