424/2020 Τροποποίηση του τρόπου χρηματοδότησης της προμήθειας «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών» με Κωδικό ΟΠΣ5021738 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (ΑΔΑ: 6ΩΥΑ465ΧΙ8-7ΞΡ) της Ε.Υ.Δ. Ε.Π.ΑΝ.Ε.Κ τμήματος με αριθμό 4 (Υποέργο 2), με την επιβολή κατ’ αποκοπή διόρθωσης ποσοστού 10% στο σύνολο της εν λόγω σύμβασης.

424/2020 Τροποποίηση του τρόπου χρηματοδότησης της προμήθειας «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών» με Κωδικό ΟΠΣ5021738 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (ΑΔΑ: 6ΩΥΑ465ΧΙ8-7ΞΡ) της Ε.Υ.Δ. Ε.Π.ΑΝ.Ε.Κ τμήματος με αριθμό 4 (Υποέργο 2), με την επιβολή κατ’ αποκοπή διόρθωσης ποσοστού 10% στο σύνολο της εν λόγω σύμβασης.

424_2020