428/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (εργοδ.εισφορές IKA έκτακτων σπουδαστών)

428/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (εργοδ.εισφορές IKA έκτακτων σπουδαστών)

428