428/2022 Καθορισμός των όρων διενέργειας του Ανοικτού Διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων κίνησης /θέρμανσης και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του προσώπων ετών 2022-2024

428/2022 Καθορισμός των όρων διενέργειας του Ανοικτού Διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων κίνησης /θέρμανσης και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του προσώπων ετών 2022-2024

428